Selecteer de taal

Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar Spaanse regelgeving, aangezien hikingiberia.com eigendom is van een Spaans bedrijf.

Om te voldoen aan de eisen vastgelegd in de Wet 34/2002, van 11 Juli 2002, aangaande informatievoorziening en e-commerce dienstverlening, verstrekken we de volgende algemene informatie met betrekking tot deze Website:

 • Eigenaar: IBEREFFECT, S.L.
 • Adres: Calle Antonio López 246-B, 8-B, Madrid (MADRID)
 • Inschrijvingsgegevens: Ingeschreven in het Koophandelsregister van Madrid, Volume 27.860, BOEK 0, Blad 172, Sectie 8, Pagina M-502.139, 1e inschrijving
 • CIF (Belastingnummer): B-85978377
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DIENSTEN EN CONTENT

Een ieder die deze portal betreedt en/of gebruikt, verkrijgt de status van gebruiker en accepteert, direct vanaf dat moment, volledig en zonder enig voorbehoud, zowel deze Algemene Gebruiksvoorwaarden als de Specifieke Gebruiksvoorwaarden die, daar waar van toepassing, de Algemene Gebruiksvoorwaarden kunnen aanvullen, wijzigen of vervangen met betrekking tot specifieke diensten en content van deze Portal.

De toegang tot en/of het gebruik van deze portal impliceert dat de gebruiker op de hoogte is van alle juridische waarschuwingen in deze gebruiksvoorwaarden en deze zonder enig voorbehoud accepteert. De gebruiker is er verantwoordelijk voor deze website en de daarop aangeboden diensten en content te gebruiken, zonder daarbij inbreuk te maken op van kracht zijnde wetgeving, goed vertrouwen, goede zeden, algemeen geaccepteerde gewoonten en de publieke orde. Evenmin is het toegestaan deze website te gebruiken voor ongeoorloofde of schadelijke doeleinden gericht tegen IBEREFFECT of derden, of welke, op enige andere wijze het normale functioneren van de website zouden kunnen schaden of verstoren. Dit verbod is ook van toepassing op het via de website overbrengen of versturen van iedere soort van illegale of ongeoorloofde content, berichten, computervirussen, etc., die op enige wijze de rechten van IBEREFFECT of derden zouden kunnen treffen of schaden. Met betrekking tot content (informatie, tekst, graphics, geluids- of afbeeldingsbestanden, foto's, designs, etc.), zijn de volgende handelingen verboden:

 • De reproductie, distributie of modificatie van welke content van de website dan ook, tenzij vooraf autorisatie is verleend door de rechtmatige eigenaars, of wanneer zulke handelingen bij wet zijn toegestaan.
 • Iedere schending van de rechten van IBEREFFECT of van zijn rechtmatige eigenaars.
 • Het gebruik van de content voor iedere soort van commerciële of advertentiedoeleinden, anders dan welke nadrukkelijk zijn toegestaan.
 • Iedere poging om de content van de website te verkrijgen op een andere wijze dan welke beschikbaar is gesteld aan de gebruikers of anders dan op het Internet te doen gebruikelijk is; dit laatste is toegestaan op voorwaarde dat deze niet schadelijk is voor de HIKINGIBERIA Website.

GEBRUIKERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

Het gebruik van deze website gebeurt onder volledige en ongedeelde verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Deze aansprakelijkheid is verder van toepassing op het gebruik, door de Gebruiker of door derden, van wachtwoorden of vergelijkbare codes om toegang tot de Website of de daar aangeboden diensten te verkrijgen. Niettegenstaande het voorafgaande, IBEREFFECT behoudt zich het recht voor op enig moment de toegang te weigeren of op te schorten aan gebruikers die niet voldoen aan de hier uiteengezette algemene gebruiksvoorwaarden of de specifieke juridische voorwaarden die van toepassing kunnen zijn. IBEREFFECT kan wanneer zij zulks nodig acht, unilateraal en zonder notificatie vooraf, de structuur of het ontwerp van de Website wijzigen en kan aangeboden diensten, content en voorwaarden voor de toegang en/of het gebruik van de Website, wijzigen of verwijderen.

GEBRUIK VAN COOKIE-TECHNOLOGIE

hikingiberia.com gebruikt cookies ter ondersteuning van het browsen op zijn Portal.
De cookies die gebruikt worden op hikingiberia.com zijn slechts geassocieerd met een anonieme Gebruiker en zijn computer en zij kunnen geen data van de Gebruiker´s harde schijf lezen of virussen bevatten in de tekst. Tenzij je besluit reacties achter te laten bij de wandelingen die deze website aanbiedt, bevatten zij geen referenties die het mogelijk zouden kunnen maken de naam en achternaam van de Gebruiker te achterhalen. Bovendien, hikingiberia.com kan van de harde schijf van de gebruiker geen cookies lezen die door andere servers geplaatst zijn.

Het staat de Gebruiker vrij te besluiten de door hikingiberia.com gebruikte cookies op zijn harde schijf te laten plaatsen of niet.

De Gebruiker kan er ook voor kiezen zijn browser te configureren om standaard alle cookies te accepteren of te weigeren, of een melding te ontvangen op zijn scherm bij de ontvangst van iedere cookie om te besluiten deze wel of niet op zijn harde schijf te laten plaatsen. Voor meer informatie over de op deze website gebruikte cookies of instructies hoe de configuratie te wijzigen, lees ons Cookiebeleid.

PRIVACY POLICY EN BESCHERMING VAN GEGEVENS

In zijn algemeenheid is voor de toegang en het gebruik van deze website geen registratie nodig. Echter, voor bepaalde content en diensten kan een registratie verlangd worden of kan het nodig zijn een formulier in te vullen met uw persoonlijke gegevens. Alle door IBEREFFECT op deze wijze verzamelde persoonlijke informatie, alsmede informatie afkomstig uit door de Gebruiker verstuurde e-mails of verzameld tijdens het browsen, zullen opgeslagen worden in een geautomatiseerd bestand dat in eigendom is van het bedrijf. IBEREFFECT zegt toe deze informatie slechts te gebruiken binnen de limieten gesteld in de Organieke Wet 15/1999, van 13 December, aangaande de Bescherming van Gegevens van Persoonlijke Aard en in ontwikkeling zijnde reguleringen.

Gebruikers kunnen hun rechten uitoefenen om toegang te verkrijgen tot hun gegevens, deze te rectificeren, te annuleren of tegen te spreken door te schrijven naar het bedrijf in Calle Antonio López 246-B, 8-B, 28026 Madrid (Madrid), met als referentie GEGEVENSBESCHERMING.

De Bestandsbeheerder is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke Gebruikersgegevens in overeenstemming met de in de relevante regulering gestelde bepalingen, waaronder specifiek:

 • Voor het vertrouwelijk behandelen van alle persoonlijke Gebruikersgegevens die door het gebruik van de Portal geregistreerd worden. Niettegenstaande, de Bestandsbeheerder mag deze persoonlijke gegevens en enige andere door de Gebruiker verstrekte informatie bekendmaken wanneer dit door de publieke autoriteiten verlangd wordt, in de uitoefening van de verantwoordelijken die hen toegekend zijn en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn.
 • Voor het toepassen van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen nodig om de modificatie, het verlies of de ongeautoriseerde verwerking van of toegang tot zulke gegevens te voorkomen, in overeenstemming met Koninklijk Decreet 1720/2007, van 21 December 2007, aangaande de veiligheidsmaatregelen die toegepast dienen te worden met betrekking tot bestanden die persoonlijke gegevens bevatten, in overweging nemend de staat van de technologie, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij blootgesteld worden, in overeenstemming met Artikel 9 van de Organieke Wet voor Gegevensbescherming.

Alle door de Gebruiker verstrekte gegevens dienen juist te zijn. De Gebruiker dient er zorg voor te dragen de aan de Bestandsbeheerder verstrekte gegevens tijdig te actualiseren en is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, validiteit en authenticiteit van de verstrekte gegevens.

Niettegenstaande het voorafgaande, wordt opgemerkt dat de Regulering tengevolge van de Organieke Wet 15/1999, van 13 December 1999, aangaande de bescherming van persoonlijke gegevens, niet van toepassing is op de verwerking van gegevens aangaande rechtspersonen, of die gegevensbestanden die slechts gegevens bevatten van natuurlijke personen werkzaam binnen rechtspersonen, wanneer deze alleen naam, achternaam, uitgeoefende functie en/of positie, bedrijfsadres of bedrijfsemailadres, bedrijfstelefoon of bedrijfsfaxnummer bevatten.

AFSTANDSVERKLARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De op hikingiberia.com verstrekte informatie wordt aangeboden "as-is" om gebruikt te worden door de Gebruiker tijdens wandelexcursies. De Gebruiker aanvaardt alle risico's, accepteert de volledige verantwoordelijkheid en ziet af van iedere claim tegen IBEREFFECT voor lichamelijk letsel, overlijden of schade aan persoonlijk eigendom die gerelateerd zouden kunnen zijn aan het gebruik van de op hikingiberia.com aangeboden informatie

Om u te helpen excursies voor te bereiden, bevat hikingiberia.com een pagina met voorbereidingen. We bevelen aan dat u deze leest.

Wij gebruiken cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). Je kunt zelf kiezen of je deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als je onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.